L’objecte d’aquestes bases és definir les condicions i el procediment a seguir per sol·licitar la col·laboració econòmica i el protocol per fer el seguiment dels projectes guanyadors de l’ajut que atorga Decidim de Castellar del Vallès.
Es una iniciativa per a retornar al municipi part dels ingressos que han percebut els vuit regidors de Decidim Castellar a l’Ajuntament durant aquest quatre anys. Els regidors de Decidim varen fer donació de la totalitat del que percebien des de l’Ajuntament. Aquesta iniciativa neix amb la intenció de dotar amb col·laboracions econòmiques iniciatives de la societat civil que presentin projectes en els seus àmbits d’actuació d’acord amb els següents criteris:

Objecte

Decidim Castellar destinarà part dels seus fons econòmics a ajuts per a projectes socials impulsats o vinculats amb el municipi i el seu entorn. Aquests fons econòmics procedeixen de les retribucions de l’ajuntament als càrrecs electes des de l’inici del mandat, seguint el codi ètic i per decisió de la assemblea de Nosaltres Decidim Castellar. Els vuit regidors de Decidim Castellar han lliurat tots els seus ingressos originats per la seva participació en les tasques pròpies del funcionament del Ajuntament.
L’objectiu d’aquests ajuts es donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes que, amb voluntat d’apoderament i transformació social, fomentin la participació i vinculació entre comunitats al municipi.

Quins projectes hi poden optar

Poden beneficiar-se d’una col·laboració econòmica qualsevol persona, entitat, associació, col·lectiu i/o plataforma sense ànim de lucre, amb fins socials o col·lectius, prioritàriament de Castellar del Vallès, i que presentin un projecte amb finalitats solidaries, culturals, de justícia social, de cooperació internacional, de foment de la pau i els drets humans, de defensa del dret a l’habitatge, del foment de les persones amb menys recursos al accés al lleure i a la educació, d’atenció a les persones amb diversitat funcional i a les seves famílies, de suport a l’economia social, de lluita pels drets de les persones LGTBI, de cooperació, de treball veïnal, de cohesió social, de defensa del patrimoni i del territori, de la sostenibilitat ambiental i la biodiversitat, del foment de la agroecologia o de la investigació en algun de aquests àmbits i que compleixin amb els requisits especificats en aquestes bases. En tots el casos la iniciativa o projecte tindrà com a beneficiari directe la ciutadania de Castellar i es dirigirà específicament a aquest col·lectiu.
Tots el sol·licitants hauran de garantir la viabilitat del projecte amb la documentació aportada, que en tot cas podrà fer-se pública, respectant en tot moment la legislació de protecció de dades de caràcter personal, a traves dels mitjans corresponents i durant el procés de la convocatòria.
El projecte s’haurà de desenvolupar durant l’any 2020, si més no en la seva implantació i el seu inici. L’import màxim de la col·laboració no superarà els 18.000 euros. Únicament es podrà presentar un projecte per persona o entitat. Quedarà automàticament exclòs qualsevol projecte que impliqui repercussions negatives sobre drets humans i ciutadans, individuals i col·lectius, en la cohesió social, en el medi ambient i en els drets dels animals.

Documentació a presentar

Les persones o entitats que presentin sol·licitud per participar a la convocatòria hauran de presentar la següent documentació:
a- Nom i NIF de la persona o entitat (i DNI de la persona que la representi en cas de ser una entitat), domicili, adreça electrònica, nom de la persona de contacte i telèfon.
b- Dades de les persones responsables del projecte. Nom, NIF, adreça electrònica i telèfon.
c- Breu historia o currículum de la persona o entitat.
d- Documents del projecte: breu descripció de l’activitat o projecte a realitzar, on s’indiquin els objectius principals que es volen aconseguir, descripció dels recursos necessaris (materials, humans i econòmics), calendari de desenvolupament del projecte, pressupost detallat i logotip del projecte, en el cas que se’n disposi. Justificació i/o objectius del projecte (anàlisi de la realitat, detecció de necessitats, que es vol aconseguir?, perquè es vol fer? a qui s’adreça? on es farà? com es farà? quan es farà? qui el farà? amb que es farà?. Planificació i/o organització de l’activitat o projecte (metodologia, procediment a seguir, temporització, recursos, etc…) (Màxim 10 fulls)
e- En cas de que sigui una nova fase d’un projecte ja realitzat, es pot aportar documentació de la fase anterior (memòries, material audiovisual, etc…)
f- Pressupost detallat del projecte (màxim un full). Cost de les despeses previsibles, ingressos i/o ajuts demanats.
g- Declaració de compromís de destinar la col·laboració sol·licitada al projecte presentat i executar-lo abans de finalitzar el termini marcat.
h- Si el sol·licitant es persona física, forçosament haurà de buscar la cobertura o el paraigües d’alguna associació o empresa que l’avali.
En tot cas, s’han de tenir en compte que els projectes es valoraran segons els criteris detallats en les bases. I per tant resulta convenient la justificació del compliment d’aquests criteris.
En cas de que sigui necessari rebre la col·laboració en un termini concret, s’haurà de justificar motivadament la demanda.
En el supòsit que la persona o entitat sol·licitant rebi aportacions o hagi fet peticions d’altres ajuts a altres organismes públics o privats per el mateix projecte, ho haurà de comunicar en la sol·licitud.
Un cop rebuda la sol·licitud de participació, es podrà sol·licitar a les persones o entitats informació i/o documentació complementaria per tal de poder avaluar el projecte de forma adequada. L’objectiu de la dotació és col·laborar en el finançament i el desenvolupament del projecte.
La presentació d’un projecte suposa l’acceptació de les bases. En cas de dubtes interpretatius en relació al contingut, la quantia o qualsevol altre aspecte relacionat amb aquesta iniciativa, serà la comissió constituïda a tal afecte per l’ assemblea de Decidim Castellar la que resoldrà.
La documentació sol·licitada i especificada a les bases haurà de presentar-se mitjançant correu electrònic, en un sol PDF al correu decidimretorna@gmail.com.

Quantia

Per aquesta edició de Decidim Retorna al poble de Castellar, es destinaran 20.000 euros. La dotació econòmica global es podrà dividir en tants projectes com es consideri. El màxim que es pot disposar per a cada projecte és de 15.000€, i no hi ha un mínim establert. En cas que el concurs quedi desert, total o parcialment, Decidim Castellar es reserva el dret de destinar els recursos a una segona convocatòria. Serà la comissió qui decidirà atorgar els ajuts als projectes que cregui més adients segons les bases. Decidim Castellar també es reserva la potestat de modificar la dotació global si aquest fet permet cobrir de manera més efectiva el retorn social a partir de les sol·licituds presentades.

Procés de presentació i selecció

La convocatòria i publicació de les bases es faran a les xarxes socials, Webs i mitjans de comunicació.
Quin és el calendari previst?
15 de novembre 2019: publicació i difusió al poble de Castellar de les bases per participar de Decidim Retorna
16 de novembre 2019 a 2 de gener 2020: període per presentar projectes.
10 de gener 2020: resolució inicial i presentació publica dels projectes presentats que compleixin els requisits. Si no cal la deliberació de la comissió, publicació dels projectes presentats.
11 al 20 de gener 2020: si s’escau, avaluació i deliberació de la comissió dels projectes presentats.
31 de gener 2020: resultat de la deliberació, publicació final de la resolució.
A partir de la publicació final de la resolució es realitzarà un acte públic de lliurament dels ajuts, en que les persones o entitats beneficiàries podran explicar la seva tasca i el projecte pel qual han sol·licitat la col·laboració econòmica. Tots els sol·licitants guanyadors dels ajuts es comprometen a assistir-hi com a mínim amb un representant per poder fer una breu explicació.
Com i quan es presenten els projectes?
Els projectes s’han de presentar en format digital al correu decidimretorna@gmail.com ( Decidim Castellar farà acusi de rebut)
Els projectes es poden presentar entre el 16 de novembre a 2 de gener, sent la data límit les 23h 59’ del dia 2 de gener.
Decidim Castellar estarà oberta a col·laborar i/o ajudar a qualsevol de les persones, entitats o grups que es vulguin presentar. Si teniu qualsevol dubte, falta d’accessibilitat a recursos tecnològics, etc… des de Decidim Castellar us oferim la nostra col·laboració en la presentació de la sol·licitud.
Com es valoraran els projectes?
El procés d’avaluació s’efectuarà a mesura que es vagin rebent les sol·licituds i fins el 2 de gener.
Els projectes es valoraran en dues fases:
Primera fase:
Una comissió escollida d’entre els membres de l’Assemblea de Decidim Castellar analitzarà cadascun dels projectes presentats i comprovarà la validesa de la documentació i el contingut del projecte. En cas de detectar-se mancances es requerirà a les persones o entitats participants per tal que en facin les aportacions o esmenes oportunes abans del 10 de gener de 2020. Si no es presenten les esmenes en el temps acordat la sol·licitud quedarà descartada.
Es tindran en compte els següents criteris:
Que es imprescindible la vinculació amb Castellar del Vallès i els seus ciutadans com a beneficiaris específics del projecte.
Que el projecte fomenti aspectes vinculats a com a mínim un dels àmbits següents: justícia social, educació inclusiva, ecologisme, feminisme, drets LGTBI, solidaritat i cooperació, drets humans, creació i consolidació de xarxes ciutadanes, economia verda i solidaria, economia ecològica, participació social, conscienciació geogràfica i històrica, etc.
En cap cas les persones de la Comissió podran formar part directa d’alguna de les sol·licituds realitzades.

Segona fase:

Les sol·licituds seleccionades es faran publiques a través de la pagina web de Decidim, on es presentaran tots els projectes.

Els ajuts seran concedits als projectes mes votats en la comissió.
Com es resoldrà la convocatòria?
Un cop valorats els projectes es publicaran els resultats i la col·laboració econòmica que rebran els diferents projectes a la web de Decidim, a les xarxes socials i es farà una nota de premsa. Decidim Castellar es posarà en contacte amb els beneficiaris.
Els beneficiaris rebran un primer pagament corresponent al 40% de l’ajut concedit a través de transferència bancaria dins un termini de 30 dies posteriors a la resolució. El 60% restant s’ingressarà un cop finalitzat el projecte i els beneficiaris hagin lliurat la memòria final.
Per tal de rebre l’ajut s’haurà de signar un acord entre Decidim Castellar i el sol·licitant conforme l’ajut queda vinculat al seguiment del projecte.
Com es farà el seguiment del projecte?
Una vegada concedida la col·laboració econòmica els beneficiaris hauran d’informar a Decidim Castellar de l’inici, el desenvolupament i els resultats del projecte. I una vegada finalitzat el projecte hauran de presentar una memòria de l’activitat amb detall i justificació de les despeses. En tot cas, els beneficiaris es comprometen a difondre la iniciativa de Decidim Castellar de Retorn Social en el marc de l’execució dels seus projectes.
Si les persones, empreses, entitats o col·lectius no presenten els documents justificatius o no duen a terme el projecte en les condicions que es van establir, la Comissió estudiarà si cal que retornin els diners, de no fer el segon pagament i fins i tot prendre mesures legals.
Renuncia
Si en algun moment posterior a la resolució i a l’acceptació l’entitat o col·lectiu considera que ha de renunciar a l’ajut perquè no pot desenvolupar el projecte, ho haurà de comunicar a Decidim Castellar

Protecció de dades

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal s’informa als participants que les dades personals que indiquin en el formulari de registre seran incorporats al fitxer “Dades de participants al retorn social 2019” del que és responsable el partit polític Nosaltres Decidim Castellar, amb CIF G-66505769, que els utilitzarà per gestionar el procés de selecció i el desenvolupament del projecte. Les dades personals dels participants no seran cedits a terceres persones ni organismes públics sense el seu consentiment, excepte quan la llei estableixi l’obligació de cedir aquestes dades a les autoritats. El participant accepta i consent expressament el tractament de les seves dades personals i la recepció de missatges i comunicacions electròniques per a les finalitats indicades. Els participants declaren i garanteixen que les dades personals que ha indicat en el formulari de registre del seu projecte són veritables, exactes, complets i actualitzats, que han llegit aquest avís legal sobre protecció de dades personals i que està conforme amb el seu contingut. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, els participants podran dirigir-se per correu electrònic a l’adreça decidimretorna@gmail.com.

Responsabilitats

Decidim Castellar no assumeix cap responsabilitat sobre l’actuació dels beneficiaris ni pels danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització dels projectes que hagin percebut la col·laboració econòmica, ni tampoc pels que puguin ocasionar a tercers.

Declaració de principis

En/na…………………………………………………………………..
amb DNI………… en nom del col·lectiu, entitat o empresa ……………………………
amb CIF, ……………………..
manifesta: Que en aquest col·lectiu o entitat es respecten i es fomenten de forma clara i inequívoca, tant en les seves pràctiques externes com internes, els drets civils, polítics, socials i laborals de totes les persones que hi participen, en treballen o hi col·laboren.
I perquè així consti ho signa:

Castellar del Vallès a ………………………….

Decidim Castellar – Retorn social – Concurs de propostes vinculades a Castellar del Vallès

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *